Monumenten en archeologie

Omgevingsvergunning monumenten en archeologie

Wilt u een beschermd monument verbouwen, onderhouden of restaureren, dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Gaat u slopen, bouwen of op een andere wijze de bodem verstoren in een gebied met archeologische waarde, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Vraag de omgevingsvergunning aan met DigiD via Omgevingsloket online.
U kunt in het Omgevingsloket ook eerst een vergunningencheck doen.

Beschermde monumenten

Monumenten zijn historische gebouwen die worden beschermd door de rijksoverheid, provincie of gemeente vanwege hun cultuurhistorische karakter. Er zijn rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijk monumenten.

Gids Monumentaal Wonen

Bent u eigenaar van een rijksmonument, gemeentelijk monument of provinciaal monument dan kunt u veel inspiratie en informatie vinden in de Gids monumentaal wonen of op

www.monumenten.nl

Bouwhistorisch onderzoek

Een bouwhistorisch onderzoek leert u veel over de geschiedenis van uw monument. Het kan u helpen een goed verbouwings- of restauratieplan te maken. Kijk op ook op de website van de monumentenkennisbank of de monumentenwacht

Monument en duurzaamheid

Op de website De Groene Menukaart is te zien hoe u uw monument kunt verduurzamen en welke subsidies en leningen er zijn.

Voor onderzoek naar het duurzaam hergebruik van monumenten die hun functie hebben verloren of dreigen te verliezen is provinciale subsidie beschikbaar. Ga voor info over deze subsidie naar de website van de Provincie Noord-holland.

Monument onderhouden

Het risico van langdurig niet onderhouden is dat een klein gebrek uitgroeit tot een schade van grote omvang. Door tijdig, sober en doelmatig onderhoud uit te voeren worden dure en ingrijpende restauraties voorkomen.

Om misverstanden en missers te voorkomen is het verstandig om, voordat met de werkzaamheden is gestart, advies in te winnen van een deskundige en onafhankelijke adviseur. De gemeente informeert u of er een vergunning nodig is voor de werkzaamheden.

Om te zorgen dat werkzaamheden aan monumenten zorgvuldig en door deskundig personeel worden uitgevoerd zijn er uitvoeringsrichtlijnen.

Gevelreiniging

Het reinigen van de gevel(s) van een monument mag alleen worden uitgevoerd met schoon water en een zachte borstel. Voor het gebruik van andere reinigingsmiddelen en methoden heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Wel of geen omgevingsvergunning?

Over het algemeen geldt dat u voor iedere wijziging aan uw monument een omgevingsvergunning nodig hebt.

Voor sloopwerk, het verplaatsen of verbouwen maar ook voor het schilderen van de gevel in een andere kleur of het vervangen van historisch glas in een raam heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Voor een aantal werkzaamheden aan uw monument heeft u geen omgevingsvergunning nodig:

  • beperkte onderhoudswerkzaamheden, waarbij materiaalsoort, kleur, vormgeving, detaillering en profilering niet wijzigen. U herstelt hierbij alleen waar nodig onderdelen van het materiaal. U schildert bijvoorbeeld een raam of deur in dezelfde kleur en u herstelt een klein onderdeel van het kozijn.
  • wijziging van een niet-historisch deel of een deel van het interieur zonder monumentale waarde.

Adviezen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over het wijzigen van rijksmonumenten kunt u vinden

via overheid.nl

Brochures

Over veel voorkomende restauratie- en herstelwerkzaamheden zijn informatiebrochures bij de Rijksdienst voor het Cultureelerfgoed beschikbaar.

Het risico van langdurig niet onderhouden is dat een klein gebrek uitgroeit tot een schade van grote omvang. Door tijdig, sober en doelmatig onderhoud uit te voeren worden dure en ingrijpende restauraties voorkomen.

Om misverstanden en missers te voorkomen is het verstandig om, voordat met de werkzaamheden is gestart, advies in te winnen van een deskundige en onafhankelijke adviseur. De gemeente informeert u of er een vergunning nodig is voor de werkzaamheden.

Om te zorgen dat werkzaamheden aan monumenten zorgvuldig en door deskundig personeel worden uitgevoerd zijn er uitvoeringsrichtlijnen.


Op de website van de Stichting Erkende restauratiekwaliteit Monumentenzorg wordt kennis en ervaring over onderhoud, restauratie en verduurzaming bij monumenten gedeeld. Hiervoor zijn richtlijnen, tools en publicaties beschikbaar.

Archeologie

De gemeente beoordeelt op basis van een archeologisch (bureau)onderzoek of u in een gebied met archeologische waarde de bodem mag verstoren. Archeologisch onderzoek is onderdeel van de omgevingsvergunningprocedure.


Archeologisch onderzoek is vereist:

  • bij (sloop en bouw)werkzaamheden waarbij de bodem wordt verstoord,
  • bij (sloop en bouw)werkzaamheden in een gebied van archeologische waarde.

Gebieden van archeologische waarde

Gebieden van archeologische waarde zijn weergegeven in het bestemmingsplan en op de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart van Purmerend en in de Beleidsnota archeologie gemeente Beemster 2003.

Indieningsvereisten

Welke stukken u moet indienen als u een officiële aanvraag omgevingsvergunning doet, staat in het Besluit omgevingsrecht.

Kosten

De kosten van de aanvraag vindt u in de Legesverordening. Lees de legesverordening Purmerend op overheid.nl Lees de legesverordening Beemster op overheid.nl

Behandeltermijn

  • De reguliere procedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) duurt maximaal acht weken.
  • De gemeente kan de behandeltermijn eenmalig met zes weken verlengen.
  • Is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u een verzoek van de gemeente om de ontbrekende gegevens aan te vullen. De behandeltermijn wordt dan gedurende een bepaalde tijd opgeschort.
  • Bij een ingrijpende wijziging van een rijksmonument of om te kunnen afwijken van een bestemmingsplan is het soms nodig om een uitgebreide procedure te volgen of het bestemmingsplan te wijzigen. Een uitgebreide procedure duurt maximaal 26 weken. 

Verleende vergunningen

Verleende vergunningen na 2010 kunt u digitaal opvragen.

Informatie over bouwvergunningen t/m 1999 bevindt zich in het Waterlands archief.

Aangevraagde vergunningen