Kappen

Omgevingsvergunning activiteit kappen

Kappen onder voorwaarden

Een kapvergunning is alleen nodig als de betreffende boom op de bomenlijst staat. Op de bomenlijst staan alle bomen die we willen behouden. Deze bomen mogen alleen in zeer uitzonderlijke gevallen en onder voorwaarden gekapt worden. Bomen die niet op de bomenlijst staan, kunnen zonder vergunning gekapt worden.

Flora- en faunacheck Purmerend

In bomen kunnen vogels, vleermuizen en andere kleine zoogdieren een nest of verblijfplaats hebben. Op basis van de Wet natuurbescherming mogen deze beschermde inheemse diersoorten, hun nesten, rustplaatsen en eieren niet worden verstoord of beschadigd.
Is er sprake van verstoring of beschadiging dan mogen de kap- en bouwwerkzaamheden niet uitgevoerd worden zonder ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming.

Met de flora- en faunacheck kunt u zelf onderzoeken of op uw locatie in Purmerend beschermde planten of dieren aanwezig zijn.

Bomenlijsten

In Beemster geldt:

Op de bomenlijst staan beschermde bomen met unieke kenmerken, die zonder ontheffing niet gekapt mogen worden. Het gaat om bomen die bij inwoners op eigen grond staan.

Ontheffing voor het vellen van houtopstanden welke staan vermeld op de Bomenlijst kan, indien alternatieven voor behoud zijn onderzocht, slechts bij uitzondering worden verleend indien:

  • een zwaarwegend algemeen maatschappelijk belang opweegt tegen duurzaam behoud van de boom; of
  • naar boomdeskundige maatstaven instandhouding niet langer verantwoord is ter voorkoming van letsel en schade.

De gemeente kan een herplantplicht opleggen onder nader te stellen voorwaarden.

Uitzondering: Het verbod om houtopstanden te vellen welke op de Bomenlijst staan, geldt niet voor houtopstanden in een boomgaard die vanwege het in standhouden van de boomgaard moet worden geveld, mits er een houtopstand herplant wordt.


Staat de boom die u wilt kappen op de bomenlijst?
Dan moet u een vergunning aanvragen.
U kunt in het Omgevingsloket ook eerst een vergunningencheck doen.

Is er sprake van verstoring of beschadiging?
Vraag ontheffing Wet natuurbescherming en vergunning samen aan.

Indieningsvereisten

Welke stukken u moet indienen als u een officiële aanvraag omgevingsvergunning doet, staat in het Regeling omgevingsrecht.

Kosten

De kosten van de aanvraag vindt u in de Legesverordening. Lees de legesverordening Purmerend op overheid.nl Lees de legesverordening Beemster op overheid.nl

Behandeltermijn

  • De reguliere procedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) duurt maximaal acht weken.
  • De gemeente kan de behandeltermijn eenmalig met zes weken verlengen.
  • Is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u een verzoek van de gemeente om de ontbrekende gegevens aan te vullen. De behandeltermijn wordt dan gedurende een bepaalde tijd opgeschort.
  • Om te kunnen afwijken van een bestemmingsplan is het soms nodig om een uitgebreide procedure te volgen of het bestemmingsplan te wijzigen. Een uitgebreide procedure duurt maximaal 26 weken. 

Verleende vergunningen

Verleende vergunningen vanaf 2010 kunt u digitaal opvragen.

Informatie over bouwvergunningen t/m 1999 bevindt zich in het Waterlands Archief.

Aangevraagde vergunningen